رشد اقتصاد افغانستان، نیاز به بازنگری جدی دارد

شماری از کارشناسان اقتصادی می گویند: با آنکه در چند سال اخیر، کمک های زیادی در قسمت های گوناگون از سوی جامعه جهانی صورت گرفته اما هنوز هم افغانستان به اقتصاد پایدار دست نیافته است. همچنان بازارهای افغانستان سیاست های اقتصادی گوناگون را تجربه می کند. و برخی دیگر از کارشناسان می گویند: در 30 سال گذشته، 3 راهبرد برای رشد اقتصادی این کشور از سوی حکومت ها مطرح شده اما هیچکدام از این راهبردها برای اقتصاد افغانستان، موثر نبوده است.

به گفته آنان، در حال حاضر یکی از دلایلی که سبب کاهش رشد اقتصادی این کشور شده است، عدم پشتیبانی جدی دولت از طرح سیاست های اقتصادی می باشد.لازم به ذ کراست که اگر حکومت راهبرد مشخصی را برای رشد اقتصاد این کشور اتخاذ ننماید، با قطع کمک ها با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.


June 22, 2014

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 + 8 =