قرارداد اعمار 25 کیلومتر سرک گردیز – خوست امضا شد


قرارداد اعمار 25 کیلومتر سرک گردیز- خوست بین وزارت فواید عامه و کمپنی ساختمانی و انجنیری مشرق امضا شد.

این قرارداد روز یکشنبه 15 سرطان بین دیپلوم انجنیر نجیب الله اوژن وزیر فواید عامه و رئیس کمپنی ساختمانی و انجنیری مشرق امضا شد.

انجنیر نجیب الله اوژن وزیر فواید عامه پس از امضای قرارداد گفت که طول مجموعی سرک گردیز- خوست 101 کیلومتر است که سه بخش آن قبلاُ عقد شده و قرارداد ساخت بخش باقی مانده این سرک به طول 25 کیلومتر به امضا رسید.

وی افزود که عرض این سرک 9 متر است که هفت متر آن اسفالت و دو متر آن شانه های سرک می باشد که در مدت 18 ماه تکمیل خواهد شد.

به گفته وزیر فواید عامه ، هزینه مجموعی ساخت این سرک ( 32.763.736 ) سی و دو میلیون و هفت صد و شصت و سه هزار و هفت صد و سی و شش دالر امریکایی است که از جانب اداره انکشافی بین المللی ایالات متحده امریکا تمویل می گردد.

آقای اوژن، از نماینده گان مردم شواری ملی و باشنده گان ولایت خوست تا از کار این شرکت ساختمانی نظارت دقیق کنند.

وزیر فواید عامه گفت که سرک جز سرمایه ملی مردم افغانستان است و باید در نگهداری و حفظ آن سعی و تلاش زیاد صورت گیرد.

عزیزالله نیازی رئیس شرکت ساختمانی مشرق وعده سپرد که این سرک را بطور اساسی و با مواد با کیفیت در ظرف 18 ماه تکمیل می کند.


July 16, 2014

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 + 5 =