• تلویزیون-آریا

  تلویزیون آریا

  منحیث اولین کانال اختصاصی برای اطفال و نوجوانان در کشور، نشرات اصلی خویش را در سال ۲۰۱۱ ميلادی آغاز نمود. این تلویزیون، توسط عبدالغفار داوی تاسیس گرديده و

  اطلاعات بیشتر
 • تلویزیون-سه

  تلویزیون سه

  اولین و یگانه کانال اختصاصی سپورتی در کابل است که توسط شفيق الله پويا، در سال ۲۰۱۲ ميلادی تاسیس گردید. این تلویزیون، نشرات ٢٤ ساعته داشته و ھم اکنون کابل و

  اطلاعات بیشتر
 • تلویزیون-MBN

  تلویزیون MBN

  یک تلويزيون معیاری با یک خط نشراتی کاملاً متفاوت بوده و یکی از رسانه ھاى فعال در کابل است. این تلویزیون؛ نشرات ٢٤ ساعته داشته و ھم اکنون کابل و ولایات

  اطلاعات بیشتر
 • تلویزیون-پشتو

  تلویزیون پشتو

  این تلویزیون، نشرات ٢٤ ساعته داشته و به شمول افغانستان، در بسیارى کشورھاى جهان، از طریق ماھواره قابل دریافت است؛ اما فريکونسی در کابل ندارد.

  اطلاعات بیشتر