• تلویزیون MBN

  یک تلويزيون معیاری با یک خط نشراتی کاملاً متفاوت بوده و یکی از رسانه ھاى فعال در کابل است. این تلویزیون؛ نشرات ٢٤ ساعته داشته و ھم اکنون کابل و ولایات

  اطلاعات بیشتر
 • تلویزیون پشتو

  این تلویزیون، نشرات ٢٤ ساعته داشته و به شمول افغانستان، در بسیارى کشورھاى جهان، از طریق ماھواره قابل دریافت است؛ اما فريکونسی در کابل ندارد.

  اطلاعات بیشتر
 • کابل نیوز

  کابل نیوز؛ یک چینل خبری خصوصی است که به زبان های پشتو و دری، از شهر کابل نشرات می کند. کابل نیوز؛ چینل سیاسی- خبری است که مسایل روزمرۀ افغانستان و جهان را

  اطلاعات بیشتر
 • تلویزیون ګوربت

  از رسانه ھاى فعال در ولایت کابل است که توسط داکتر محمد نعیم سلیمى، در سال ١٣۸٩ خورشيدی تاسیس گردید. این تلویزیون؛ نشرات ٢٤ ساعته داشته وبه شمول افغانستان،

  اطلاعات بیشتر