• تلویزیون آریانا

  تلویزیون آریانا یکی از شبکه‌های تلویزیونی خصوصی افغانستان است که از شهر کابل برنامه پخش می‌کند.

  اطلاعات بیشتر
 • تلویزیون آریانا افغانستان

  تلویزیون آریانا شبکه‌ای تلویزیونی‌است که برنامه‌های خود را از شهر اُرنج کالیفرنیا برای آمریکا, اروپا و افغانستان پخش می‌کند. نبیل غمین مسکینیار ریاست این

  اطلاعات بیشتر
 • تلویزیون آسیا

  این شبکه باداشتن امکانات ووسایل مدرن تخنیکی وبانشر برنامه های متنوع توانسته شهرهرات وتعدادی از ولسوالی های پرنفوس مانند انجیل ، گذره ، پشتون زرغون وزنده

  اطلاعات بیشتر
 • تلویزیون آيینه

  از رسانه ھاى فعال در کشور است که از کابل نشرات دارد. این تلویزیون، توسط جنرال دوستم رهبر جنبش ملی اسلامی افغانستان، درسال ١٣۸٣ تاسیس گردید. آيينه، نشرات

  اطلاعات بیشتر