• بیروی بازسازی افغان

  زراعت و رشد صنایع دستی ,

  Kabul, Afghanistan اطلاعات بیشتر
 • no-image-1770

  مؤسسه صحت افغان

  صنایع دستی و تعلیم وتربیه ,

  Kabul, Afghanistan اطلاعات بیشتر
 • no-image-1757

  د مشرق دبیاودانولو مؤسسه

  خدمات صحی، زراعت و صنایع دستی ,

  Kabul, Afghanistan اطلاعات بیشتر
 • no-image-1675

  مؤسسه خورشید تابان افغان

  رشد صنایع دستی

  Kabul, Afghanistan اطلاعات بیشتر