• شرکت انکشاف مالی افغان

  شرکت انکشاف مالی افغان جهت طرح ریزی فرصت های مالی برای رشد و به احد اعظمی رساندن منفعت، با SMEs فعالیت کاری نزدیک دارد. شرکت انکشاف مالی افغان از طریق

  اطلاعات بیشتر
 • موسسه خدمات حقوقی افغانستان

  ارائه خدمات حقوقی به مردم افغان بی بضاعت و تحقیقات و حمایت برای بهبود سیستم حقوقی افغانستان

  اطلاعات بیشتر
 • روزنامۀ ۸ صبح

  این روزنامه با رویکرد خبری و تحلیلی رویدادها و ایجاد زمینه ی گفتمان بین مردم در زمینه های سیاسی و اجتماعی توانست جایگاهش را تثبیت کند.

  اطلاعات بیشتر
 • روزنامه ویسا

  این روزنامه ھمه روزه در ٦٠٠٠ نسخه چاپ ٬ به شمول کابل در ٥ ولایت دیگر کشور نیز توزیع میگردد. روزنامه ویسا توسط شخص مدیرمسوول وعدۀ از فرھنگیان تمویل میگردد.

  اطلاعات بیشتر