• روزنامه سرنوشت

  این روزنامه در ٢٠٠٠ نسخه چاپ ودرکابل توزیع میگردد. روزنامه سرنوشت توسط نشر اعلانات تمویل میگردد وھم اکنون ٥ نفر درآن مشغول کاراند.

  اطلاعات بیشتر
 • روزنامه محور

  این روزنامه در ۴٠٠٠ نسخه چاپ ودرکابل، ننګرهار و خوست توزیع میگردد. روزنامه محور توسط نشر اعلانات تمویل میگردد وھم اکنون ۶ نفر درآن مشغول کاراند.

  اطلاعات بیشتر
 • روزنامه باور

  این روزنامه در ۱۲٠٠ نسخه چاپ ودرکابل توزیع میگردد. روزنامه محور توسط نشر اعلانات تمویل میگردد وھم اکنون ۶ نفر درآن مشغول کاراند.

  اطلاعات بیشتر
 • روزنامه آرمان ملى

  این روزنامه در ٢٠٠٠ نسخه چاپ ودرکابل توزیع میگردد. روزنامه آرمان ملى توسط نشر اعلانات تمویل میگردد وھم اکنون ١٥ نفر درآن مشغول کاراند.

  اطلاعات بیشتر