• روزنامه چراغ

  این روزنامه درکابل ھمه روزه چاپ و در ھشت ولایت کشور توزیع میگردد. روزنامه چراغ توسط چاپ اعلانات و وجه پرداخت مشترکین تمویل میگردد وھم اکنون ٢١ نفر درآن

  اطلاعات بیشتر
 • روزنامه سخن جدید

  این روزنامه در حدود ه ٢٥٠٠ شماره چاپ ودر کابل توزیع میگردد. روزنامه سخن جدید توسط فروش وکمک افرد فرھنگى تمویل شده وھم اکنون ۵ کارمند دارد.

  اطلاعات بیشتر
 • روزنامه سروش ملت

  این روزنامه ھمه روزه در ١٥٠٠ نسخه چاپ ودر کابل توزیع میگردد. روزنامه سروش ملت توسط شخص صاحب امتیاز و اشتراک سالانه وآگهى ھاى بازرگانى تمویل میگردد که درآن

  اطلاعات بیشتر
 • روزنامه ماندگار

  این روزنامه ھمه روزه در ٥٠٠٠ نسخه چاپ به شمول کابل در ولایات مزار ٬ پروان ٬ کاپیسا وپنجشیر نیز توزیع میگردد. روزنامه ماندگار توسط موسس ونشراعلانات تجارتى

  اطلاعات بیشتر