افغانستان اینترنشنال پترولیوم لمتد

Date:March 11, 2014 11:19 am

یک شرکت تجاری ثبت شده افغان در وزارت تجارت افغانستان است که به ارائه طیف کاملی از محصولات نفتی به مشتریان خود در سراسر کشور می پردازد.

تلفن
0093799111111-40260507-798141414
فکس
0093799111116-40260514-799656565
آدرس وب
آدرس
برکی گلزار مارکت، کابل، افغانستان
موضوعات

Print