کام ایر

Date:May 24, 2014 11:03 am

کام ایر یکی از خطوط هوایی در حال رشد افغانستان با یکی از بهترین تیم های مدیریتی است. شبکه پرواز ما افغانستان را به جهان متصل می کند.

تلفن
4422-0093799974422
آدرس وب
آدرس
جاده وزارت امور خارجه، مقابل سفارت چین، کابل، افغانستان

Print